องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง  โทร.0-5311-4705  กู้ชีพกู้ภัย 1669 โทร.0-5347-3010 หรือ 09-8114-8338 smile ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่แถบเมนู เกี่ยวกับ อบต./ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี/งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ขอรับบริการออนไลน์

คู่มือประชาชน

ปราบปรามทุจริต

ระบบจัดการเว็บไซต์

สายด่วนแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารCOVID-19สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 05/11/2561
วันนี้
2
เมื่อวานนี้
108
เดือนนี้
1,745
เดือนที่แล้ว
2,586
ปีนี้
21,583
ปีที่แล้ว
20,564
ทั้งหมด
54,374
ไอพี ของคุณ
3.236.253.192
ลำดับรายการวันที่
1แนวทางการจัดเก็บอัตราภาษีป้ายตามกฎกระทรวง พ.ศ.256329 ธ.ค. 2563
2ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น15 ก.ย. 2563
3หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2563 ไว้เบิกเหลื่อมปีเพิ่มเติม11 ก.ย. 2563
4กฎกระทรวงกำหนดค่าตอบแทนรายปีสำหรับผู้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแม่น้ำ พ.ศ.256319 ส.ค. 2563
5ประกาศ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่6,7)5 ส.ค. 2563
6หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่2) พ.ศ.256318 มิ.ย. 2563
7การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.25629 มิ.ย. 2563
8แจ้งเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พ.ค.256321 พ.ค. 2563
9ประกาศ ก.อบต.เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต. (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่33) พ.ศ.256214 พ.ค. 2563
10มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ.256323 เม.ย. 2563
11ประกาศ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่6,7)2 เม.ย. 2563
12หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการเงินประจำปีของ อปท13 มี.ค. 2563
13ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกและการสอบคัดเลือกฯให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร9 มี.ค. 2563
14การดำเนินการตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.255824 ก.พ. 2563
15มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับกาบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.25634 ก.พ. 2563
16หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่3) พ.ศ.256330 ม.ค. 2563
17ประกาศ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต.(ฉบับที่2) พ.ศ.25627 ม.ค. 2563
18การเกษียณหนังสือราชการ4 ธ.ค. 2562
19กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.250920 พ.ย. 2562
20พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.25473 ก.ย. 2562

12  >> >|