กองคลัง

โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และ...
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง ได้จัด “โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558” เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ ระบบงานจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพเกิดเป็นรูปธรรม ได้ประโยชน์สูงสุด เพื่อจัดทำแผนที่ภาษีโดยใช้ฐานข้อมูลจากกรมที่ดินให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และปรับปรุงฐานข้อมูลให้สามารถใช้ได้ในโปรแกรม LTAX3000
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี...
แจ้งเรื่อง ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษี เนื่องจาก งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง จะได้ดำเนินการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ , ภาษีโรงเรือน และที่ดิน และภาษีป้าย ประจำปีทุกปี โดยมีรายละเอียดดังนี้