กองการศึกษา

สืบสานป๋าเวณีปีใหม่เมือง...
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง ได้จัดกิจกรรมสืบสานป๋าเวณีปีใหม่เมือง รดน้ำ ดำหัว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง และผู้นำท้องถิ่น ตำบลแม่นาวาง ในวันที่ 29 เมษายน 2558 โดยกลุ่มพลังมวลชน ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย
นิทรรศการจัดงานปี๋ใหม่เมือง ตำบลแม่นาวาง (สงก...
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวางได้เล็งเห็นความสำคัญของประเพณีดังกล่าว และให้ความสำคัญต่อผู้สูงอายุ และร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามจึงได้กำหนดจัดโครงการจัดงานปี๋ใหม่เมืองตำบลแม่นาวาง (สงกรานต์) เพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทยของชาวล้านนา ในวันที่ 13 เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕8 ภายในงานมีการจัดกิจกรรมแสดงความกตัญญู การยกย่องเชิดชูเกียรติต่อผู้สูงอายุที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านต่างๆ การจัดแสดงนิทรรศการประเพณีปี๋ใหม่เมือง(สงกรานต์)
วันเด็กแห่งชาติ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2558 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง มีทั้งกิจกรรมการแสดงของศูนย์เด็กเล็ก 13 แห่ง , เกมส์ ,
พิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลตำบลแม่นาวาง...
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาววาง ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลตำบลแม่นาวาง 17 หมู่บ้าน ต้านยาเสพติด เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน และ ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลแม่นาวางรู้จักการดูแลรักษาสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรงทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ รู้จักกฏกติกา และมารยาทของการเล่นกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
วันพ่อแห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ...
เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ ร่วมจัดกิจกรรมการแสดง ในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวา มหาราช
สืบสานประเพณียี่เป็ง...
งานสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2557 ในวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2557 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง เพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงามของไทย เสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับเยาวชนรุ่นหลังในการเชิดชูเอกลักษณ์ของความเป็นไทยได้อย่างภาคภูมิใจเพราะวันลอยกระทงเป็นประเพณีไทยที่สืบเนื่องมาแต่อดีตและเพื่อให้ประชาชนชาวตำบลแม่นาวางและตำบลใกล้เคียงได้มีโอกาสสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยและเป็นการเสริมสร้างความสมานฉันท์สายสัมพันธ์อันดีในชุมชนให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตลอดไป โดยได้กำหนดให้มีกิจกรรมจำนวน 6 กิจกรรม
สืบสานประเพณีท้องถิ่น งานสลากภัตต์...
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง ร่วมสืบสานประเพณีท้องถิ่น งานสลากภัตต์ตำบลแม่นาวาง ณ พระธาตุสบฝาง วันที่ 15 กันยายน 2557 , วัดชัยมงคล(ฮ่างต่ำ) วันที่ 28 กันยายน
โครงการงานสงกรานต์และพิธีสระเกล้าดำหัวผู้สูงอ...
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง ได้จัดโครงการงานสงกรานต์และพิธีสระเกล้าดำหัวผู้สูงอายุ (วันสงกรานต์) ณ ลานหาดทรายวัดพระธาตุสบฝาง เพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงานและแสดงถึงความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ แสดงถึงความสามัคคี และความสนุกสนานในหมู่คณะและเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้สูงอายุในตำบลแม่นาวาง โดยภายในงานสงกรานต์และพิธีสระเกล้าดำหัวผู้สูงอายุ มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ 1. พิธีการสรงน้ำพระธาตุสบฝาง