กองช่าง

ส่งมอบบ่อน้ำบาดาล โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพ...
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต1 ลำปาง ได้ส่งมอบบ่อน้ำบาดาล โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ให้แก่ หมู่ที่ 2 บ้านคายใน ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย
แก้ไขประปาหมู่บ้าน บ้านแม่เมืองน้อย...
เนื่องจากประปาหมู่บ้านเกิดปัญหาในระบบการส่งน้ำ ระบบกรองน้ำ และระบบวาล์วเปิดปิด ทำให้เกิดปัญหาความเดือนร้อนกับประชาชนภายในหมู่บ้าน บ้านแม่เมืองน้อย (ย่อมบ้านป๊อกป่ายาง , ย่อมบ้านแม่เมืองน้อย , ย่อมบ้านพระธาตุแสงรุ้ง) จำนวน 274 ครัวเรือน หรือจำนวน