ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์การรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล...
  ประชาสัมพันธ์การรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล สายบริหาร ตำแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สายปฏิบัติ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปง./ชง. ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง ปก. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที...
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง จัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2561 เพื่อวางแผนการบริหารจัดการกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขอ...
ดาวน์โหลดไฟล์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง เรื่อง รา...
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพ...
ดาวน์โหลดไฟล์
โครงการลดการใช้ยาในสถานที่ทำงาน...
โครงการลดการใช้ยาในสถานที่ทำงาน ในวันที่ื 20 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง จุดประสงค์ของงาน 1 เพื่อให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำตำบลแม่นาวาง ในการใช้ยาให้ถูกต้องเหมาะสม มีมาตรฐาน
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนั...
ดาวน์โหลด
กำหนดการให้ผู้สอบได้มารายงานตัว...
ดาวน์โหลด
ประกาศผลการสอบการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ...
ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง เรื่อง รา...
ดาวน์โหลดไฟล์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง เรื่อง ระ...
ดาวน์โหลดไฟล์  
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน...
ดาวน์โหลดไฟล์