โครงการป้องกันและปัญหาแก้ไขโรคเอดส์

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง
จัดโครงการป้องกันและปัญหาแก้ไขโรคเอดส์ เพื่อให้ความรู้แก่เยาวชนและประชาชนที่สนใจ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง วันที่ 9 พฤษภาคม 2561

ติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง