โครงการลดการใช้ยาในสถานที่ทำงาน

โครงการลดการใช้ยาในสถานที่ทำงาน ในวันที่ื 20 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง

จุดประสงค์ของงาน

1 เพื่อให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำตำบลแม่นาวาง ในการใช้ยาให้ถูกต้องเหมาะสม มีมาตรฐาน และตามที่แพทย์สั่ง
2 เพื่อได้นำความรู้ที่ได้ไปใช้กับตนเอง แนะนำการใช้ยาแก่คนในครอบครัว และคนในชุมชน/หมู่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำตำบลแม่นาวาง
3 เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสีย จากการใช้ยาไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม และการทานยาเกินขนาด

ติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง