1. อาชีพ

ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจ้าง และค้าขาย

 • ปลูกข้าว จำนวนพื้นที่                  20,838.25       ไร่
 • ปลูกพริก จำนวนพื้นที่                           926        ไร่
 • ปลูกกระเทียม จำนวนพื้นที่                     481        ไร่
 • ปลูกถั่วเหลือง จำนวนพื้นที่                   825       ไร่
 • ปลูกส้มเขียวหวาน จำนวนพื้นที่          3,097        ไร่
 • ปลูกลำไย จำนวนพื้นที่                          404       ไร่
 • ปลูกมะม่วง จำนวนพื้นที่                       310       ไร่
 • อาชีพรับจ้าง                                     473        คน
 • อาชีพค้าขาย                                         82       คน
2. หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
 • ธนาคาร                                                  2        แห่ง
 • ปั๊มน้ำมัน                                                12        แห่ง (ขนาดเล็ก)
 • โรงสีข้าว                                                15        แห่ง (ขนาดเล็ก)
 • ร้านค้า                                                   12        แห่ง
 • โรงงานอุตสาหกรรม                                1       แห่ง
 • อุตสาหกรรมในครัวเรือน                       105        ครอบครัว
 • ร้านรับซ่อมยานยนต์                                11        แห่ง
 • ร้านรับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า                         4        แห่ง