1. สถานศึกษา
 • โรงเรียนประถมศึกษา                        8   แห่ง
 • โรงเรียนมัธยมศึกษา                         2    แห่ง
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                         13    แห่ง
 • ศูนย์การเรียนชุมชน                          1   แห่ง
 • ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน       17   แห่ง
2. สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 • วัด / สำนักสงฆ์                             16   แห่ง
 • โบสถ์                                         21   แห่ง
3. งานสาธารณสุข
 • รพ.สต ประจำตำบล                         2    แห่ง
 • ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                     3     แห่ง
 • ศูนย์สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน          17   แห่ง
 • ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน  24   แห่ง
 • อัตราการมี และการใช้ส้วมราดน้ำ      ร้อยละ  100
4. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 • สถานีตำรวจชุมชน                         21   แห่ง

การบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. การคมนาคม

 • ถนนสายหลัก เป็นถนนลาดยาง    กว้าง 06.00 เมตร
 • ถนนภายในหมู่บ้าน เป็นถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่และลูกรัง

2. การโทรคมนาคม

 • โทรศัพท์สาธารณะ                          12   แห่ง
 • โทรศัพท์พื้นฐาน                              8   หมู่บ้าน
 • มีหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้าน

3. การไฟฟ้า

 • จำนวนหมู่บ้านที่ใช้ไฟฟ้า                  17   หมู่บ้าน

4. แหล่งน้ำธรรมชาติ

 • ลำน้ำ                                            2   สาย
 • ลำคลอง                                       12    สาย
 • ลำเหมือง                                       19    สาย
 • หนองน้ำ                                         5   แห่ง

5. แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

 • ฝาย                                              2   แห่ง
 • บ่อน้ำตื้น                                  1,400   บ่อ
 • บ่อน้ำบาดาล                                  24   แห่ง
 • บ่อโยก – แห่ง

ข้อมูลอื่น ๆ

มวลชนจัดตั้ง
 • ลูกเสือชาวบ้าน                                                     1    รุ่น   315  คน
 • ไทยอาสาป้องกันชาติ                                              1    รุ่น   75   คน
 • กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ                                 1   รุ่น  137   คน
 • กรรมการพัฒนาหมู่บ้าน                                       17   หมู่บ้าน  105  คน
 • อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน                                  1   กลุ่ม  286   คน
 • อาสาสมัครรักษาความสงบประจำหมู่บ้าน                     1  ชุด  150   คน
 • อพปร.                                                                         151   คน
 • กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาตำบลแม่นาวาง                                   377   คน

ศักยภาพของชุมชน และพื้นที่

การรวมกลุ่มของประชาชน
 • กลุ่มอาชีพ                                                                      12  กลุ่ม
 • กลุ่มออมทรัพย์                                                                 17  กลุ่ม
 • กลุ่มอื่น ๆ                                                                         8  กลุ่ม
จุดเด่นของพื้นที่ ที่เอื้อต่อการพัฒนาตำบล
 • เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำฝาง เหมาะแก่การทำนา ปลูกพืชต่าง ๆ และทำสวน
สถานที่ท่องเที่ยว
 • พระธาตุสบฝาง
 • แม่น้ำกก
 • น้ำตกแม่เมืองน้อย    และน้ำตกห้วยม่วง
 • อ่างเก็บน้ำห้วยจันสี  และอ่างเก็บน้ำห้วยม่วง