1. ที่ตั้ง

            องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง  ตั้งอยู่ตำบลแม่นาวาง  อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่  (ปัจจุบันสำนักงานตั้งอยู่ที่  77  หมู่ 9  ตำบลแม่นาวาง  อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่)  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของตัวอำเภอแม่อาย  ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่อาย  ประมาณ  12  กิโลเมตร  (เส้นทางถนนอำเภอแม่อาย – ท่าตอน  เข้าแยกบ้านสันโค้ง  เข้าตำบลแม่นาวาง)  และประมาณ  20  กิโลเมตร  (เส้นทางจากแยกอำเภอฝาง  ผ่านตำบลเวียงฝาง  ตำบลสันต้นหมื้อ  และตำบลบ้านหลวง เข้าตำบลแม่นาวาง)

2. เนื้อที่

            องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง  มีเนื้อที่  184.70  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  115,390  ไร่  ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้

ทิศเหนือ            ติดกับเทศบาลตำบลแม่อาย  และท่าตอน  อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่

ทิศใต้                ติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่

ทิศตะวันออก      ติดกับอำเภอแม่สรวย  และอำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย

ทิศตะวันตก        ติดกับเทศบาลตำบลแม่อาย  อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่

3. ภูมิประเทศ

            เป็นที่ราบสูง  และภูเขา  ซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ  1,200  เมตร  มีชาวเขาอาศัยอยู่  ได้แก่  ชาวเขาเผ่ามูเซอ  ลีซอ  กระเหรี่ยง  ปะหล่อง  ไต  ส่วนพื้นราบเป็นพื้นที่ที่เหมาะสำหรับเกษตรกรรม  เช่น  ข้าว  พริก  กระเทียม  ส้มเขียวหวาน  ถั่ว  มะม่วง  ลิ้นจี่  ลำไย  ฯลฯ  และเป็นพื้นที่อาศัยของชาวไทยพื้นราบ

4. เขตการปกครอง

            จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง  มีทั้งหมด 17 หมู่บ้าน  ได้แก่

หมู่ที่  1  บ้านคายนอก

หมู่ที่  2  บ้านคายใน

หมู่ที่  3  บ้านหนองขี้นกยาง

หมู่ที่  4  บ้านฮ่างต่ำ

หมู่ที่  5  บ้านฮ่องห้าหลวง

หมู่ที่  6  บ้านแม่สลัก

หมู่ที่  7  บ้านห้วยคอกหมู

หมู่ที่  8  บ้านห้วยม่วง

หมู่ที่  9  บ้านเด่นชัย

หมู่ที่  10 บ้านฮ่องถ่อนพัฒนา

หมู่ที่  11 บ้านท่าปู

หมู่ที่  12 บ้านเทพมงคล

หมู่ที่  13 บ้านห้วยหลวงพัฒนา

หมู่ที่  14 บ้านแม่เมืองน้อย

หมู่ที่  15 บ้านคายนอกพัฒนา

หมู่ที่  16  บ้านจอเจริญ

หมู่ที่  17  บ้านใหม่ร่องไคร้

5. ประชากร

            องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง มีประชากรทั้งสิ้น 14,162 คน  แยกเป็นชาย 7,261 คน  หญิง  6,901  คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย  76.68  คน  ต่อตารางกิโลเมตร

10836264_758306030920809_2063478888_n