ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

– คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ

– สารบัญ คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบล

– แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

– คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ

– คู่มือ แนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

– คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี

– คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ

– คัมภีร์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์

– การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน

– บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์