ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ให้องค์กรส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อให้การบริหารงานสอดคล้องกับแนวทางการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา” หมายความว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึง วิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมายการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาอำเภอ

        ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง จึงดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง ได้แสดงถึง วิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมายการพัฒนาในอนาคตโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาคมและการแสวงหาความร่วมมือของประชาชน เพื่อระดมทรัพยากร แหล่งความรู้ ภูมิปัญญา ภาคเอกชนต่างๆ เพื่อมาร่วมคิด ร่วมวางแผนอนาคตท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้องค์กรและท้องถิ่นเกิดพลังในการแก้ไขปัญหาทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง สังคมและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง ต่อไป